Director

Hong-Bo Sun
View Detail
Changjiang Professor
hbsun@jlu.edu.cn
+86 431 85168281
Tang Aoqing Building, D323

Emeritus Professors

Mao-Bin Yi
View Detail
Professor
ymb@public.cc.jl.cn
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109

Faculty Members

Hai-Yu Wang
View Detail
Professor
haiyu_wang@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8204
Tang Aoqing Building, D205
Huai-Liang Xu
View Detail
Professor
huailiang@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D201
Jing Feng
View Detail
Professor
jingfeng@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Qi-Dai Chen
View Detail
Professor
chenqd@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Yong-Sen Yu
View Detail
Professor
yuys@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Hong Xia
View Detail
Professor
hxia@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D201
Ai-Wu Li
View Detail
Associate Professor
liaw@jlu.edu.cn
+86 431 85168220
Tang Aoqing Building, D203
Ling-Yun Pan
View Detail
Associate Professor
pallysally@163.com
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D201
Yong-Lai Zhang
View Detail
Associate Professor
yonglaizhang@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8204
Tang Aoqing Building, D205
Xian-Bin Li
View Detail
Assistant Professor
lixianbin@jlu.edu.cn
+86 431 85168220
Tang Aoqing Building, D203
Ji-Hong Zhao
View Detail
Assistant Professor
zhaojihong@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D201

Postdoctoral Scientists

Liang Guo
View Detail
Postdoctoral Scientist
guo_liang83@hotmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D331
Shu Wei
View Detail
Postdoctoral Scientist
weishu07@mails.jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D331

Doctoral Students

Dong Han
View Detail
D5
myhadone@gmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D121
Chao Chen
View Detail
D4
Chao.chen61@gmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D111
Tong Jiang
View Detail
D4
xiaowoniujiangtong@sina.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D117
Yue-Feng Liu
View Detail
D4
liuyuefeng19860202@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109
Lei Wang
View Detail
D4
flylei1986@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109
Ya-Wei Hao
View Detail
D3
haoyawei627@gmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D117
Jin-Feng Ku
View Detail
D3
kujf11@mails.jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D111
Yun-Lu Sun
View Detail
D3
sunyunlu825@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D115
Lei Wang
View Detail
D3
yaying0-012@163.com
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D109
Sheng-Yi Xie
View Detail
D3
ayikongjian@126.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D306
Rui Yang
View Detail
D3
elecrain@qq.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D111
Xu-Lin Zhang
View Detail
D3
zhangxulin14@sina.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D121
Yan-Gang Bi
View Detail
D2
yangang-bi@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D115
Ran Ding
View Detail
D2
dingranhf2006@gmail.com
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D123
Zhuo-Chen Ma
View Detail
D2
mazc825@126.com
+86 431 85168242 8111
Tangaoqing Building, D123
Yan-Hao Yu
View Detail
D2
yuyanhao@gmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D117
Ying-Shuai Wang
View Detail
D1
yingshuaiwang1987@163.com
Tang Aoqing Building, D117
Hao_Bo Jiang
View Detail
D1
jianghaobobo@163.com
Tang Aoqing Building, D123
Ming Xu
View Detail
D1
xumingsweety@yahoo.com.cn
Tang Aoqing Building, D115
He-Long Li
View Detail
D1
lihelonggzq@126.com
Tang Aoqing Building, D123
Huan Wang
View Detail
D1
h_wang001@163.com
Tang Aoqing Building, D109
Dan Wang
View Detail
D1
wangdan19900509@163.com
Tang Aoqing Building, D121
Da Yin
View Detail
D1
yinda_1989@163.com
Tang Aoqing Building,D109
Xue-Qing Liu
View Detail
D1
liuxueqing2010@hotmail.com
Tang Aoqing Building, D109