Director

Hong-Bo Sun
View Detail
Changjiang Professor
hbsun@jlu.edu.cn
+86 431 85168281
Tang Aoqing Building, D323

Faculty Members

Jing Feng
View Detail
Professor
jingfeng@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D115
Qi-Dai Chen
View Detail
Professor
chenqd@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D113
Yong-Sen Yu
View Detail
Professor
yuys@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8208
Tang Aoqing Building, D115
Hong Xia
View Detail
Professor
hxia@jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8203
Tang Aoqing Building, D113
Yong-Lai Zhang
View Detail
Professor
yonglaizhang@jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D205
Ai-Wu Li
View Detail
Associate Professor
liaw@jlu.edu.cn
+86 431 85168220
Tang Aoqing Building, D115
Mo-Nan Liu
View Detail
Assistant Professor
graiel@jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D205

Postdoctoral Scientists

Lei Wang
View Detail
Postdoctoral Scientist
yaying0-012@163.com
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D331
Zhuo-Chen Ma
View Detail
Postdoctoral Scientist
mazc825@126.com
+86 431 85168242 8111
Tangaoqing Building, D331
He-Long Li
View Detail
Postdoctoral Scientist
lihelonggzq@126.com
Tang Aoqing Building, D331

Doctoral Students

Hai Wang
View Detail
D6
dawuhai@126.com
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D201
Xue-Qing Liu
View Detail
D4
lxq19870726@126.com
Tang Aoqing Building, D331
Dan Wang
View Detail
D4
wangdan19900509@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Huan Wang
View Detail
D4
wanghuancl@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Ying-Shuai Wang
View Detail
D4
yingshuaiwang1987@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Da Yin
View Detail
D4
yinda_1989@163.com
Tang Aoqing Building, D331
Nian-Ke Chen
View Detail
D3
nianke_chen@hotmail.com
Tang Aoqing Building, D121
Chun-Hao Li
View Detail
D3
lichunhao1990@126.com
Tang Aoqing Buiding, D111
Qian-Kun Li
View Detail
D3
lqkk200888@126.com
Tang Aoqing Building, D111
Chao Lv
View Detail
D3
lvchao19890714@163.com
Tang Aoqing Building, D119
Zhen-Nan Tian
View Detail
D3
xiaotian86400@126.com
Tang Aoqing Building, D111
Jian-Nan Wang
View Detail
D3
wjnjluapple@163.com
Tang Aoqing Building, D121
Xue-Peng Zhan
View Detail
D3
zhanxuepeng@126.com
Tang Aoqing Building, D117
Xuan-Yu Zhang
View Detail
D3
xuanyuzhang2008@163.com
Tang Aoqing Building, D121
Zhen-Yu Zhang
View Detail
D3
1105680976@qq.com
Tang Aoqing Building, D117
Xiao-Wen Cao
View Detail
D2
caoxiaowen2010@outlook.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D119
Bing Han
View Detail
D2
hanbing0508@yeah.net
+86 431 85168242 8109
Tang Aoqing Building, D119
Dong-Dong Han
View Detail
D2
handongdong_jlu@126.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D119
Xiao-Chuan Han
View Detail
D2
hanxc15@mails.jlu.edu.cn
Tang Aoqing Building, D117
Qiu-Lan Huang
View Detail
D2
qiulanhuang@foxmail.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D121
Yun-Fei Li
View Detail
L1609
liyunfei19900301@163.com
Tang Aoqing Building, D111
Yu-Shan Liu
View Detail
D2
james-liuyushan@163.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D109
Si-Ming Sun
View Detail
D2
917169596@qq.com
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D111
Xue-Peng Wang
View Detail
D2
wangxpjlu@foxmail.com
Tang Aoqing Building, D121
Yan Wang
View Detail
D2
wangyan0719@163.com
Tang Aoqing Building D117
Yang Chen
View Detail
D1
1540066310@qq.com
18744020297
Tang Aoqing Building, D121
Xiu-Yan Fu
View Detail
D1
1054544189@qq.com
13634402436
Tang Aoqing Building, D119
Juan Hao
View Detail
D1
619587457@qq.com
Tang Aoqing Building, D111
Zhi-Shan Hou
View Detail
D1
houzs16@mails.jlu.edu.cn
+86 431 85168242 8111
Tang Aoqing Building, D117
Shun-Xin Li
View Detail
D1
1441321893@qq.com
Tang Aoqing Building, D109
Shuai Xv
View Detail
D1
nicholas4125624@163.com
Tang Aoqing Building, D109